Informatiebeveiliging opnemen in arbeidscontract

CleverIT zorgt altijd voor optimale informatieveiligheid van WerkplekOveral. De onlangs behaalde ISO 27001 certificering onderstreept dit. Zelf kun je als werkgever ook e.e.a. doen. Neem bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomsten met medewerkers de volgende tekst op:

Voorbeeld artikel voor in arbeidscontract:

  1. Werknemer is verplicht tegenover derden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem/haar ten gevolge van zijn/haar dienstbetrekking bekend wordt, zowel voor wat betreft de informatie van de werkgever of (potentiële) klanten als voor wat de informatie van objectgebonden zaken, en waarvan hij/zij weet of behoort te weten dat een en ander van vertrouwelijke aard is.
  2. Werknemer is verplicht om te allen tijde er voor zorg te dragen dat vertrouwelijke informatie niet in handen van (onbevoegde) derden zal geraken. 
  3. Werknemer zal vertrouwelijke informatie nimmer ten eigen bate mogen (doen) benutten of gebruiken, tenzij werkgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  4. Indien werknemer een andere functie betrekt of zijn/haar dienstverband is beëindigd, blijft hetgeen uit deze overeenkomst (m.u.v. artikel 1) voortvloeit van kracht.
  5. Voordat werknemer een andere functie betrekt of zijn/haar dienstverband is beëindigd, dient zijn/haar zakelijke e-mailaccount verwijderd te zijn van zijn/haar mobiele telefoon.

WerkplekOveral optimaal beveiligd
Door het behalen van de ISO 27001 voldoet de WerkplekOveral oplossing aan de laatste eisen voor informatiebeveiliging. Voor een organisatie houdt dit (naast een gerust gevoel) in dat de accountant middels het behaalde ISO 27001 certificaat i.c.m. de bijbehorende Verklaring van Toepasselijkheid vaak geen audit meer hoeft uit te voeren. 

Wat houdt ISO 27001 in?
ISO 27001 is een internationale standaard als het gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe CleverIT procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw informatie zeker te stellen.